Harrington & Richardson M1 Garand H&R US .30-06 Semi Automatic Rifle C&R

Harrington & Richardson M1 Garand H&R US .30-06 Semi Automatic Rifle C&R

Harrington & Richardson M1 Garand H&R US .30-06 Semi Automatic Rifle C&R