Smith & Wesson S&W Model 629-5 Mountain Gun .44 Mag Revolver 1999

Smith & Wesson S&W Model 629-5 Mountain Gun .44 Mag 4" Revolver 1999

Smith & Wesson S&W Model 629-5 Mountain Gun .44 Mag 4″ Revolver 1999