Soviet Izhevsk Makarov PM 7x18mm Double Action Semi-Auto Pistol

Soviet Izhevsk Makarov PM 7x18mm 3.68" Double Action Semi-Auto Pistol

Soviet Izhevsk Makarov PM 7x18mm 3.68″ Double Action Semi-Auto Pistol