Soviet Baikal TOZ-35M TOZ35M .22 LR Single-Shot Free Pistol MFD 1989

Soviet Baikal TOZ-35M TOZ35M .22 LR 11.75" Single-Shot Free Pistol MFD 1989

Soviet Baikal TOZ-35M TOZ35M .22 LR 11.75″ Single-Shot Free Pistol MFD 1989