Webley & Scott Mark V MKV Mk-V .455 Service Revolver, MFD 1915 C&R

Webley & Scott Mark V MKV Mk-V .455 4" SA/DA Service Revolver, MFD 1915 C&R

Webley & Scott Mark V MKV Mk-V .455 4″ SA/DA Service Revolver, MFD 1915 C&R