Smith & Wesson S&W Model 57-5 Mountain Gun 161300 .41 Mag Revolver 2005

Smith & Wesson S&W Model 57-5 Mountain Gun 161300 .41 Mag 4" Revolver 2005

Smith & Wesson S&W Model 57-5 Mountain Gun 161300 .41 Mag 4″ Revolver 2005