Harrington & Richardson M1 Garand H&R .30-06 CMP Semi Automatic Rifle 1954

Harrington & Richardson M1 Garand H&R .30-06 CMP Semi Automatic Rifle 1954

Harrington & Richardson M1 Garand H&R .30-06 CMP Semi Automatic Rifle 1954