Harrington & Richardson M1 Garand US H&R .30-06 Semi Automatic Rifle C&R

Harrington & Richardson M1 Garand US H&R .30-06 Semi Automatic Rifle C&R

Harrington & Richardson M1 Garand US H&R .30-06 Semi Automatic Rifle C&R