Harrington & Richardson M1 Garand H&R .30-06 CMP Semi Automatic Rifle C&R

Harrington & Richardson M1 Garand H&R .30-06 CMP Semi Automatic Rifle C&R

Harrington & Richardson M1 Garand H&R .30-06 CMP Semi Automatic Rifle C&R