Remington Model 742 Woodsmaster .30-06 Sprg. Semi-Auto Rifle, MFD 1978

Remington Model 742 Woodsmaster .30-06 Sprg. 22" Semi-Auto Rifle, MFD 1978

Remington Model 742 Woodsmaster .30-06 Sprg. 22″ Semi-Auto Rifle, MFD 1978