Harrington & Richardson M1 Garand H&R .30-06 Semi Automatic Rifle 1954 C&R

Harrington & Richardson M1 Garand H&R .30-06 Semi Automatic Rifle 1954 C&R

Harrington & Richardson M1 Garand H&R .30-06 Semi Automatic Rifle 1954 C&R