Soviet Izhevsk Mosin Nagant 7.62x54R Bolt-Action Rifle MFD 1938 C&R

Soviet Izhevsk Mosin Nagant 91/30 7.62x54R Bolt-Action Rifle MFD 1938 C&R

Soviet Izhevsk Mosin Nagant 91/30 7.62x54R Bolt-Action Rifle MFD 1938 C&R