RSAF Enfield MkI MK-I Mark I .476 British Navy Revolver, 1800-1882 Antique

RSAF Enfield MkI MK-I Mark I .476 British Navy Revolver, 1800-1882 Antique

RSAF Enfield MkI MK-I Mark I .476 British Navy Revolver, 1800-1882 Antique