Fabarm H&K Classic Lion Grade II 12 GA SxS Double Barrel Shotgun 1998-2004

Fabarm H&K Classic Lion Grade II 12 GA SxS Double Barrel Shotgun 1998-2004

Fabarm H&K Classic Lion Grade II 12 GA SxS Double Barrel Shotgun 1998-2004