Smith & Wesson S&W Model 629-5 Mountain Gun 103656 .44 Mag 4″ Revolver 1999

Smith & Wesson S&W Model 629-5 Mountain Gun 103656 .44 Mag 4" Revolver 1999

Smith & Wesson S&W Model 629-5 Mountain Gun 103656 .44 Mag 4″ Revolver 1999