Izhevsk USSR Margolin MCM .22 LR Semi-Auto Olympic Target Pistol

Izhevsk USSR Margolin MCM .22 LR Semi-Auto Olympic Target Pistol

Izhevsk USSR Margolin MCM .22 LR Semi-Auto Olympic Target Pistol