Izhevsk USSR Margolin MCM .22 LR Semi-Auto Olympic Target Pistol, 1972

Izhevsk USSR Margolin MCM .22 LR Semi-Auto Olympic Target Pistol, 1972

Izhevsk USSR Margolin MCM .22 LR Semi-Auto Olympic Target Pistol, 1972