Kolar Max Trap 12 GA 32 INCH Over Under & 34 INCH Un-Single Matched Set Single Shot Shotgun

Kolar Max Trap 12 GA 32" Over Under & 34" Un-Single Matched Set, MFD 2000s

Kolar Max Trap 12 GA 32″ Over Under & 34″ Un-Single Matched Set, MFD 2000s