WWII Soviet Izhevsk TT33 7.62x25mm Tokarev Semi-Auto Pistol, MFD 1944 C&R

WWII Soviet Izhevsk TT33 7.62x25mm Tokarev Semi-Auto Pistol, MFD 1944 C&R

WWII Soviet Izhevsk TT33 7.62x25mm Tokarev Semi-Auto Pistol, MFD 1944 C&R